Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia plynovej žíhacej pece

 
  0. Výzva na predkaldanie ponúk   1. Príloha č. 1A Výkaz výmer pec technológia   2. Príloha č. 1B Výkaz výmer pec stavba   3. Príloha č. 2 Technická správa   4. Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo časť 1   5. Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo časť 2   6. Príloha č. 5A Návrh na plnenie kritéria-technológia   7. Príloha č. 5B Návrh na plnenie kritéria-stavba   8. Príloha č. 6A Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch-technológia   9. Príloha č. 6B Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch-stavba 10. Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie 11. Príloha č. 8 Informácie o osobe 12. Príloha č .9 Záznam z prieskumu trhu