1. Verejné obstarávanie
Rekonštrukcia plynovej žíhacej pece
 
  0. Výzva na predkaldanie ponúk   1. Príloha č. 1A Výkaz výmer pec technológia   2. Príloha č. 1B Výkaz výmer pec stavba   3. Príloha č. 2 Technická správa   4. Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo časť 1   5. Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo časť 2   6. Príloha č. 5A Návrh na plnenie kritéria-technológia   7. Príloha č. 5B Návrh na plnenie kritéria-stavba   8. Príloha č. 6A Čestné vyhl. o subdodávateľoch-technológia   9. Príloha č. 6B Čestné vyhl. o subdodávateľoch-stavba 10. Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie 11. Príloha č. 8 Informácie o osobe 12. Príloha č .9 Záznam z prieskumu trhu


2. Verejné obstarávanie č.1
Osvetlenie zlievárne ZLH Plus, a.s.
 

  1. Výzva na predkladanie ponúk   2. Príloha č. 1 Výkaz výmer osvetlenie   3.1 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia   3.2 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia   4. Príloha č. 3 Zmluva o dielo   5. Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria   6. Príloha č. 5 Čestné vzhlásenie o subdodávateľoch   7. Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie uchádzača   8. Príloha č. 7 Výpočet nákladov   9. Vysvetlenie súťažných podkladov 1 10. Úprava výzvy - zmena účtu 11. Výzva na predkladanie ponúk_ZLH_oprava 12. Vysvetlenie súťažných podkladov 2 13. Oznámenie o zrušení VO osvetlenie

3. Verejné obstarávanie č.2
Osvetlenie zlievárne ZLH Plus, a.s.
 
1.1 výzva na predkladanie ponúk 1.2 Príloha č. 1 Výkaz výmer osvetlenie1 1.3 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia 1.4 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia 1.5 Príloha č. 3 Zmluva o dielo 1.6 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria 1.7 Príloha č. 5 Čestné vyhl. o subdodávateľoch 1.8 Príloha č. 6 Čestné vyhl. uchádzača 1.9 Príloha č. 7 Výpočet nákladov 1.10 Príloha č. 8 Technická špecifikácia 7.1 Záznam z prieskumu


4. Verejné obstarávanie
Zateplenie strechy a výmena svetlíkov
na objekte SO 04 Formovňa
 

1.1 Výzva Zateplenie strechy ZLH Plus 1.2 Príloha č. 1 Výkaz výmer strecha 1.3 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia 1 1.4 Príloha č. 2 Projektová dokumentácia 2 1.5 Príloha č. 3 Zmluva o dielo 1.6 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria 1.7 Príloha č. 5 Čestné vyhl. o subdodávateľoch 1.8 Príloha č. 6 Čestné vyhl. uchádzača 1.9 Snímka obrazovky 2021-11-15 o 15.42.37 1.10 Snímka obrazovky 2021-11-15 o 15.42.51 1.11 Snímka obrazovky 2021-11-15 o 15.3.00 7.2 Záznam z prieskumu
Korigenda
1.11 Výzva na predkladanie ponúk korigenda 1.12 Príloha č. 8 Technická špecifikácia